zaawansowane wyszukiwanie

Sprzedawcą jest Autoinstal Tomasz Gniełka z siedzibą w Katowicach ul. Jana III Sobieskiego 11 zwana dalej SKLEPEM  (tel. 533307377 NIP 9541617751)

Klient - osoba prawna lub fizyczna korzystająca z niniejszej witryny internetowej

Nabywca - osoba prawna lub fizyczna która zawarła umowę ze Sklepem

Konsument - osoba będąca konsumentem w świetle obowiązujących przepisów prawa

Dół formularza

I. Towary i Zamówienia

1. Wszystkie podane przez SKLEP ceny wyrażone są w złotych polskich.
2. Oferowane przez SKLEP towary są fabrycznie nowe, nieuszkodzone i objęte gwarancją producenta.
3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną
    lub telefonicznie po wysłaniu zamówienia.
4. Zamówienia należy składać korzystając z formularza będącego częścią niniejszej witryny internetowej
5. Zamówienia są potwierdzane lub odrzucane pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych.
6. Złożenie zamówienia jest tyko zaproszeniem do zawarcia umowy.
7. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówień niemożliwych do realizacji albo zawierających niekompletne lub nieprawdziwe dane.
8. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sklepem dochodzi po łącznym spełnieniu warunków: potwierdzeniu możliwości realizacji zamówienia przez SKLEP i  późniejszej zapłaty zadatku lub pełnej ceny za towar przez Nabywcę.


II. Dostawa Produktów i Transport
1. Dostawa zamówionego towaru nastąpi w ciągu 72 godzin w dni robocze od potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przez Sklep i zapłaty za towar o ile podczas przyjmowania zamówienia nie zostanie podany inny termin realizacji nie dłuższy jednak niż 30 dni.
2. SKLEP zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy za zgodą Nabywcy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie własnym lub dostawców.
3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, SKLEP zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów. Sumaryczne koszty dostawy nie będą wtedy wyższe niż koszty podane podczas składania zamówienia.
4. Zamówione towary będą dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób obustronnie uzgodniony.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki zamówione produkty wracają do SKLEPU i mogą być odebrane w jego siedzibie.
5. Odbierając towar Nabywca powinien sprawdzić w obecności osoby wydającej towar, czy przesyłka jest kompletna lub nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.  Rozpatrzenie ewentualnej reklamacji na uszkodzenia lub braki powstałe podczas transportu następuje głównie w oparciu o spisany w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokół Reklamacji" Spisanie protokołu nie jest konieczne ale może utrudnić dochodzenie roszczeń.
6. Koszty transportu towaru ponosi Nabywca w kwocie podanej przed wysłaniem zamówienia do Sklepu, o ile przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży nie uzgodniono inaczej.
Koszty transportu podane są w formularzu podczas składania zamówienia.
7. Sklep sprzedaje i dostarcza towary na terenie Polski


III. Reklamacje, warunki gwarancji, serwis.
1. Gwarancją objęte są wady fabryczne towarów w okresie nie krótszym niż 24 miesięcy od daty zakupu. Oferowane produkty posiadają gwarancję fabryczną, importera lub innego zobowiązanego dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru.
2. Gwarancją nigdy nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, lub konserwacji oraz zawinione przez użytkownika uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub wynikłe ze zmiany fabrycznego oprogramowania. Gwarancją nie są również objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwej instalacji.
3. Wady i niezawinione uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie i zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
4. Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej za pomocą poczty e-mail na adres sklep@audiohit.pl lub listu poleconego do SKLEPU. W przypadku reklamacji Nabywca dostarcza zakupiony i  odpowiednio zabezpieczony na czas transportu  towar do siedziby SKLEPU lub pod inny uzgodniony adres serwisu, we własnym zakresie lub korzystając z usług firmy zaakceptowanej i opłaconej przez sprzedającego. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas transportu do Sklepu a spowodowane nieodpowiednim zapakowaniem towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni.
IV. Zwroty.
Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny o ile zostało złożone stosowne oświadczenie. Konsument zwraca towar własnym staraniem. Wszelkie plomby gwarancyjne i inne materiały zabezpieczające przed uszkodzeniem lub nieuprawnioną ingerencją nie mogą być naruszone. Zwrotu towaru dokonuje się w oparciu o dowód zakupu. Sklep ma
maksymalnie 14 dni na zwrot należnej kwoty tym samym sposobem płatności w jakim zostało opłacone zamówienie lub innym uzgodnionym z Nabywcą .

Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadkach opisanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE

ORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

„ w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.” lub
„w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Autoinstal Tomasz Gniełka ul. Jana III Sobieskiego 11 40-082 Katowice, tel. 533307377, biuro@autoinstal.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz własnym staraniem na adres

Autoinstal ul. Jana III Sobieskiego 26 40-082 Katowice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

WZÓR FORMULA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i desłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Autoinstal ul. Sobieskiego 26 40-082 Katowice
tel. 533307377 mail: biuro@autoinstal.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rze-czy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
V. Płatności
1. Zapłata za towar uiszczana jest gotówką, przelewem lub kartą płatniczą o ile strony umowy nie uzgodnią inaczej.
2. Wpłaty nieuzgodnione lub będące wynikiem zapłaty za zamówienia niepotwierdzone
będą zwracane w ciągu siedmiu dni w sposób uzgodniony z nabywą.

VI Dane osobowe 

1. Dane osobowe podane na etapie rejestracji bądź składania zamówienia, będą przetwarzane przez SKLEP z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązującym prawie. Złożenie zamówienia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi zamówienia. Zgodnie z ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

VII.  Operatorem i właścicielem witryny oraz edytorem treści jest Marek Roth . 

VIII. Postanowienia końcowe
1. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy Regulamin SKLEPU.
2. Jeżeli w opisie towaru brak jest informacji, że towar znajduje się na stanie magazynowym sklepu, to znaczy, iż ten towar sprowadzany jest wyłącznie na zamówienie nabywcy.
3. Wszystkie wymienione nazwy produktów i loga są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
4. Zawartość SKLEPU nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. SKLEP zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów które będą prostowane najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż na etapie potwierdzania zamówienia.
5. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

IX. Jeżeli jakikolwiek punkt regulaminu jest sprzeczny z obowiązującym prawem, to jest on nieważny w tej części w której ta sprzeczność zachodzi. Nie ma to jednak wpływu na ważność pozostałych zapisów regulaminu.

Serwis Samochodowy
AUTOINSTAL
40-082 KATOWICE, ul. Jana III Sobieskiego 26
Czynne: poniedziałek - piatek od 9 do 17
tel.: 32 781 07 28 e-mail: serwis@autoinstal.pl
tel. kom. +48 504 264 416 tel. kom. +48 533 307 377
Biuro Obsługi Klienta
AUTOINSTAL
40-082 KATOWICE, ul. Jana III Sobieskiego 26
Czynne: poniedziałek - piatek od 9 do 17
tel.: +48 533 307 377 e-mail: biuro@autoinstal.pl
Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie? Wpisz swój adres e-mail!